แบบสำรวจทัศนคติและประเมินผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรต่าง ๆ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เข้าสู่ระบบ
   ชื่อผู้ใช้

   รหัสผ่าน
 

 

    

ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

หน่วย : ใช้รหัสที่ ยศ.ทร. กำหนดให้
นายทหารนักเรียน : ให้ใช้หมายเลขประจำตัว ทร. 10 หลัก

 

กรุณา ออกจากระบบ หลังใช้งานเสร็จแล้ว

 

 

 

แบบประเมินสำหรับหน่วยของผู้สำเร็จการศึกษา
    จุดมุ่งหมาย
      แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยของผู้สำเร็จการศึกษาได้เสนอข้อคิดเห็น มุมมองและข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ ยศ.ทร. ที่ไปปฏิบัติงานตามหน่วยต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ของ ยศ.ทร.ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความการของหน่วยมากยิ่งขึ้น
     ตัวอย่างแบบฟอร์ม

 

 

 

แบบประเมินสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
จุดมุ่งหมาย
      แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อทราบความคิดเห็นและเสนอแนะของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ ยศ.ทร. ที่มีต่อหลักสูตร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบัน ขัอมูลจากท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ของ ยศ.ทร. ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
    ตัวอย่างแบบฟอร์ม :  วทร.  ,  รร.สธ.ทร.  ,  อาวุโส  ,  นาวิน  , ทั่วไป   , เพิ่มวิชา  ,  กลิน

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
จุดมุ่งหมาย
      สำหรับเรียกดูผลการประเมิน วิเคราะห์ นำข้อมูลที่ได้จากหน่วยของผู้สำเร็จการศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ของ ยศ.ทร.
คู่มือการใช้งาน